Regulamin


[English below]

Regulamin uczestnictwa
w Ogólnopolskim Spotkaniu Taizé w Grębocinie


Spotkanie przebiega dobrze jedynie wtedy, kiedy przeżywane jest przez wszystkich uczestników w jednym duchu i kiedy ma się wzgląd na drugiego. Każdy musi przestrzegać kilku podstawowych zasad:

1. Każda z osób uczestniczących w Spotkaniu w Grębocinie zobowiązana jest do przestrzegania ramowego rozkładu dnia (modlitwy, warsztaty, nabożeństwa, itd.) oraz do brania czynnego udziału w zajęciach odbywających się w czasie trwania „Pielgrzymki zaufania przez ziemię” w Grębocinie.
2. Uczestnik Spotkania zobowiązany jest zgłosić się do miejsca przyjęcia (w szkole) od razu po przyjeździe, odebrać materiały oraz udać się pod wskazany adres rodziny, która będzie przyjmowała uczestnika.
3. Zakwaterowane będzie proste, w warunkach pielgrzymkowych. Prosimy nie nadużywać bezinteresownej gościnności rodzin.
4. Uczestnik jest zobowiązany do wykonywania próśb i poleceń organizatorów spotkania, w sprawach dotyczących porządku i dyscypliny.
5. Uczestnik jest zobowiązany utrzymać porządek wszędzie gdzie przebywa (nie śmieci, a jeśli trzeba - sprząta po innych).
6. Prosimy oszczędzać wodę i energię, dbać o sprzęty domowe i o dobro wspólne.
7. Uczestnik powinien zadbać o swoją postawę osobistą, nie gorszyć pozostałych uczestników Spotkania, zadbać o godny strój podczas modlitwy.
8. Uczestnik zobowiązany jest do szanowania materiałów przekazanych mu w czasie spotkania.
9. Należy także pamiętać o zasadach takich jak: zakaz palenia, spożywania alkoholu i środków odurzających, nie powodujący konfliktów sposób bycia, zasadach ppoż na halach modlitwy.
10. Podczas potkania będą robione zdjęcia i materiały video. Udział w Spotkaniu jest równoznaczny ze zgodą na publikację wizerunku w mediach oraz akcjach promujących Spotkanie.

Niech spotkanie w Grębocinie będzie miejscem modlitwy i pojednania, miejscem odnajdywania Boga i przemiany człowieka. Dlatego skoncentruj się na Chrystusie. Poszukuj Jego towarzystwa - w ciszy, w modlitwie, w zabawie i śpiewie, w spotkaniu i rozmowie z bliźnim - a przy okazji odnajdziesz siebie.

Liczymy więc na Wasze zrozumienie i odpowiedzialność!Rules & regulations of Meeting Taize in Grębocin


The meeting will go well only when it is experienced by all participants in one spirit and when one has regard for the other. Everyone has to follow a few basic rules:
1. Each of the persons participating in the Grębocin Meeting is obliged to follow the general schedule of the day (prayers, workshops, services, etc.) and to take active part in the activities taking place during the "Pilgrimage of trust on earth" in Grębocin.
2. Each participant is obliged to report to the place of admission (at school) immediately upon arrival, pick up the materials and go to the indicated address of the family who will be hosting the participant.
3. Accommodation will be simple, in pilgrimage-like conditions. Please do not overuse the selfless hospitality of families.
4. The participant is obliged to comply with the requests and follow instructions of the meeting organizers in matters related to order and discipline.
5. The participants are obliged to keep order everywhere they are (don’t litter, and if necessary - to clean up after others).
6. Please save water and energy, take care of household appliances and the common goods.
7. The participant is asked to behave appropriately, not offend other participants of the Meeting and dress accordingly during the prayer.
8. The participants are obliged to respect the materials provided to them during the meeting.
9. One should also keep in mind that smoking, drinking alcohol and intoxicating is strictly prohibited. We kindly ask for a conflict-free manner of being and minding the fire regulations, especially while in the halls of prayer.

Let the Meeting in Grębocin be a place of prayer and reconciliation, a place to find God and change a man. Therefore, focus on Christ. Seek His company - in silence, in prayer, in play and singing, in a meeting and conversation with your neighbor - and on the way you will find yourself.

Thank you for your understanding! Please act responsibly.